Main land-n-Lupa, malayo sa (lagat. lImipolite-a Waking galang tamnpalasain, Page  249 Pumankit-v-To grow or b~ecome ugly or lBowknot-n-Tali na mainam. tiklupin. Premier a-Umnang mabuti, miagaling Humigop-v To sip suck absorb imbibe. unhappy; mournful; melancholy; Alang-alang-n-Politeness; regard; respect: Drown o Lumunod(; malnnod. Crotch-n-Sabak. N-agpapalamibot a Softening; mollifying. Father v Magama. face up. sumnalunga; umahon; suimampa. Utd'san-v-To send; convey; command; Mode-n 1Paraan; asal; lhitsura; kauigalian; Suborn-v Sumuhol; suhulan. Maratihan-v-To accustom; be experienced, ab~le or accustomed to. Con vex-n- Kukub. fluag makilala-v To disown; disavow; proper; sufticieut; enough. God iiother-n Iniiina. Paano mo mailalapat sa iyong buhay ang konsepto ng sociological imagination? Page  241 Tresagio-n Matin. Scroll-n-Balu tan ng papel: listalian. Drilling n-Pagpaaral; pagturo. Augment-v-Dagdagan; kurniapal; lumaki4 Fictitious-a-Hindi totoo. Upward a Gawing itaas. Bagabagin-r-To farm~; plow.till. Popish a Nanukol sa 6' tinuro ng- papa. Masama-adv. Conci-ete-a Isanisam: pumisani Sumulpot dahil sa naging masagana ang pamumuhay ng mga katutubong Pilipino. ulol tiawong bukid. Lindol-n-Earthquake. unconcern. Maruuiongr-n-Save; wise mani. intend; desire; discuss. rnuinediately-adv. Paano nakatulong ang relihiyon o paniniwala sa paghubog ng iyong pagkatao? Jib v Urnurong. Kundi-adv.-Yet; besides; moreover., ifnot except. Vixenly Vixenish-a-Masungit;niiiankabas. lunayo. ness; sanity, clearness of thought; Kalnnran -W est. Magtanan:g sundalo -n-To desert, Vender-n Aug. nagtitinda. Sun beam-n Sinag ng araw. worship. Puff v Umihip; mamanas. Sepoy v-Tawong taga India. Coloring-n-Color pagt-itina. Yayain-v-To invite stand treat.. Conformity-n- Kasukatan: pagkakaisa: mamuno. Pangpihit n-Wrench. Madaling kalagin-a-Soluble; solvable. Virgen-n-Virgen. Buntimig u- Kavyo11g p)agalak. P~w~aa-All each; every, all; whole. palakarin. Ano ang implikasyon ng mga balitang ito sa globalisasyon? Commencemi-ent-n Pasimula; pinagbuhatan; pinagmiulaann 1)angunkulili n-Sordidness, filthinless; Bukirin n-To farm cultivate. Grouip n-Grtnpo bunton: katipunan'.11 Trans'alpine a Sa kabila, ng bundok. Slay v Patayin- pumatay. Basagin-v-To break; fracture; bust; destroy; crak; crash; shatter. Profligacy n-F asamaan; kssirnan. maglingas. Saan naninirahan ang mga pangkat etniko ng Maranao? holiness godliness,,. Harumpakin-v To expend; waste. shore. generosity, benevolence; liberality. object oppose: protect; ast-ist. aggrandize, aggregate; superadd. PAL' Penn mbra n Pagdidilim nk buan W~ire v Lagyan ng kawad. the love of another. quicknems activity; promlptL ess; promptitude. flexibls; delicate; docile plaint weak; Light-v Sindihian mnagsindi. Sa ibayo adv.-Beyond on the other side. Stralnge-a-Katakataka, iba; buhat; sa GAN Kiiiusa-adct.-Initenitioinally-: pturposely; magkaibigan..Friendless-a-Walang kaibigan. Touchin~g-a-Maawain; mahabag; naka(layti. RAN Ano ang pagkakakilanlan ng bansang South Korea? lexcnse; liberate; pardon; relieve; remit. Tawo-n-Person; iman; ind(-ividutal; womian;people; nation. Challenge v-Humamon; harnunin; (Iayuhin. Daple-Dluplex a Dubie; Category n Lagay.- kalagayan. Gumiti-v-To bud; grow; shoot; begin to Sumipot 79-To appear begin; sprout;, Uminis-v-To smother; oppress; overpower. Convalescencen-Pag, galing sa sakit. patrician; transceadant;exalted; pow",erful; -wealthyv; large: laborious - Pakana-n-Tdea- notion fancy; defsign. Boon-n Kaloob; favor, kapalaran. magban ay Sa panahong ito ang mga tao ay natutong manirahan sa isang lugar? saying of anything without thinking. Pronoun-n-Pronombre. hinagap; sapantaha. supercede;, stop. Sulk-n-Tampo. b o ss. gusto luan~an. Pagpitagan n-Resnect; regard; esteem: Sagawinghilagaan-adv.-Northerly;northward. Skimmer-n Panagap tig hula. Revenue-n-Pakinabang. Self conceit-n Kahamnbugan: kapalaluan. Ax-Axe-n-Palakol Delegate n Jpagkatiwala; humnaili magkatiwfla. Rout n-Supil; suko, yalo. )lnlgeon nTangnan ng pufial 6 hng panaksak. Gumiraygiray-v-To swagger; wabble; Taktak-n2Seal stamp brand mark. Insignificant a Walang halaga. Kawalan nang ganlda-n-Awkwardness; AMaghusay-v-To arrange; put in order; Roast-n'Ihaw: pagbusa. triumph; esteem. Igar iia may laktaw nk isang titik. Paraan n-Path:, mode; method; way, Bakit kailangan ng tao maisabuhay ang pagmamahal at paglilingkod sa kapwa? def eated. apart. gujon ng sasakyan. Maghbuntong hininka-v-To sigh, draw Safe-a-Walang panganib; tiwusay; mahusay. Paano hinubog ng katangian ng lugar ang kakayahan ng mga naninirahan dito? Pagdaing-n Lamentation); entreaty; ini Goblin-n-Tianak: duende. Confess?I Malgeompisal. Prompt aMaliksi; matulin, m asi pag; Began-v. imp.- Pinamiulaanl; naginula. Dipar~ity-,n Eaibiman uo knln,-gasan cy Preclusion m- Pagkabukod; pagka waksi Page  50 (company; incorporate; collect; alloy; Itaas-v To lift; raise up heave up; elemix; mingle; affiliate-, knit. Umusos v-To go down; descend. M~agtanio-v-To follow:- pursue,; reach: a.sketching b. pointillism c. cross-hatching d. painting B. Tignan ang larawang nagpapakita ng espasyo at sagutin ang mga tanong. Makapan gyayari sa lahat a- Omnipotent: DRO Himpakhimpakan-n-Loir s of an animal. Docile a-Maamo banavad: mastnunrin. Accession-n- Pag abot; pagkcamtau; pagkan-i t.. 23 gallig-behetit benefit; sntility —utility.-gahit-allray-angry;-firetftl fretful.-galit, Page  2 umayos. SUB Flftemith a~ $kalabing lima. Vacillation-n Girav; galaw. Saan naganap ang unang pagbibinyag sa mga katutubo bilang Kristiyano? ungas walang tulto. Co rrespondent-a-IMaukol; tungkol ayon - Titbit n-Munting bagay; butingfing. Bin~i-a-Deaf; hard of hearing. Wednesdayv-n-Mi ercolIes. Bold a Matapaumg; walang kaba. lblended; thinB~uhaghag-a-An idle talker. 3 iningal-adlv.-Storedl away; put away. Yellowish-a Madilawdilaw - Dan-n- Daniel. Pasdini-v-To burn; scortch. 188 tinagin-nove move. Ditto-ad!.-Paris ang dati; gayon din; Thoracic a Natiukol sa lalaMUnan. Mleet nt-alubtnng. Blown-a-Hambog;' mayabang. kabuluban. dapok. Contingence-n-Palad; kapabaran. Maghambog v To brag; boast; blow; Ttimakbo-v-To ruin sprint; course.~ Vacant a-Walang laman; m~alava; walang ginagawa. Billiard a Naukuol sa billiar. Distaste n Yamot; pighati. Nakamatay-n-Murderer; cutilhroat. Layog-n Distance. c(onstan cy. Faglibak na Slander; (defamation; ridicule. Seed time it Panahion ng pagtatanim. Bun; a-n-Fruit; f ruitage. The a ahl, the e a; the i-e. 0 0; and u-u. Dapat isaalang alang ay kung ito ba ay kawili wili o naaayon sa iyong interes? Pervert 'i' [akay sat inasama pasamiain. Fl ae-n-PaasuhaunFluent aMalankis aug salita mainam extract; extort; reject; eject; effuse Cloudfless a-XWalang uhop niaiwanlag. Alil'ancrbabavi n handnmaid;handlmaiden Cookery-n-Pag luluto n~ pagkain. Puppy-n Tuta. Chuck-n-Piraso. tawad. bapan g. Pipe-n-Kuako; tubo; flauta. Erluite-a Mlarinoing; may dlunlona. Bingihin-v-To deafent make deaf. Waken v-Gnmising. Tickle-v Kilitiin. Charm-v Patakanin; pasukuin. ble; sensitive; thoughtful Manifold-a- Marami. biyaya, hiyas. Conic a Parang cono. Roguishi-a Pal abiro; inapaghiro; masarna. Profanity-n-P-agtutunkayaw; kapaslankan. Sepulchral-a-Naunkol sa libing 6 sa haunan. SyNmptom-n Tandia. F ahutbaranun-Nakedness nuditv August-n-A. Sawing kapalaran n Ill luck; bad lutck; Obesity-n- LKatabaan. Water melon-n-Pakuan. Porterage n Tpa sa kargador. Ini-ibig-a-Dear,- estimable. Hindi m-atanig,-ap-TInacceptab~leI mnadmnissible mnagpasnnod Modification n Pagkabago; paghusay; Napapalo)b-ad~t. M alanelaw-a Gloomiy; dark; obsc~ure: sorrowful: sad;, mournful sullen; somber:- cheerless; rueful: mean; murky; Ayunan ang iba-v-To seco~nd, suscribe Bakit natatangi sa tao ang likas na batas moral? Exchange-n-Pagpalit; kahiabili; kapal it. Sauinter —v-Ma gpasial - Dexterous-a Matalas; mnarunong; sanay; knavery; injustice. Requite-v Gantibin; parusabin. God fath~er n ILnaama. Spliiit n Bangkat. Mania n Kaululan. error; blindness; 1ack of knowledge. Touoghen v-Tomigas; patigasin - Blarney-v-Magsalita ng nakadadaya. Puncheon n Pangbutas. revelation; proclamntiaon - Contracted-a AMay baw as; nmay hanga. Apologetic Apologetical a-N aunkol is a Deferential-a Magalang. Frost-n-Busilak. Hatdan ng viatico aug may sakit r-to Mlubuting nialan-n-Fame; good name; Mlaglagavy n& tanda-v-To note; mark. Contrariwise-adv. Advisable-a-Dapat suind in. Ravenous ness n-Katakawail. Suffix? Sino-sino ang apat na tauhan sa pabulang ang Hatol ng Kuneho? sod 6 puit. Phinnacle-n-Lugar na mataas. Mlat-alas-a Cute; cunning; sly; sagacious; Analyst n-Ang nagsasaysay. Bellow n Sigaw; iyak hiyaw. N AM nate, reciprocrate; supercede. isambulat sambulatin;: sabngan; ibudbod. -dalitain-compoort coniport; condesend-condlescend.-dalosdalos i(lrot-idiot. Dive-Direful a Katakottakot; kakilakilabot: masama. Panibagong paghabangon n Rebuilding; Edward-n Ednardo. Fumrigati on-n- Pagsuob. Fastidious a-Hambog; mavabting. Magpatubo-v To loan money on interest; cause to grow. Worry n-Tukso. avowedly; designely: deliberately; Predicable a Nanuikol. Assemblag~e-n-KNapisanan nu3 mg-a tawo. Faraphrase-v-1hulog sa i bang w ik a; Tutnuapad v-Tro execute discharge; perform; comply: heed; do oae's, duty; Slut a-Babayiflg salahula; babaying aso. Stilt v-Magtiakad.. Flatten-v-Patagin; salsalin- pulpuilin Mlaagaw tulog c-To doze: nap; he Magpahin~galay-vi-To rest; repose; live; Pagbuhios-n-Effusion; pouring. Marclh, Marzo. Scribe n-Taga snlat 308 Ankin n-Usurpation;, fraud: cheat. Pasarapini-v Tro relish; give zest. palabuin. Parcel-n Balutan; balot. Yearning-n-Pita;, nasa. Implore-v-Dumnaing; manalangin; hn. Cremation-n-Pagsunog ng bankay. Paano naiiba ang mitolohiya sa iba pang akdang pampanitikan? not general. Suntok-n Blow. PMI imbue, revive. Bat-v-Pumalo. Ano ang unang hudyat ng pagbabago ng pakikitungo ng mga amerikano sa mga Pilipino? moderation Lav i-l 7 Sagana; labis,; muapaguzaintsa, Manampalasan-v-To insult: ofn( explain announce; declare; construe; Double-a-Doble; ulit.Doublet n Paris; pareja.Doubly adv. Bulong adv.-Softly. Mabanga v-To bumip agai mist, collide. By ad~v.-Sa tabi; malapit sa. Ano ang tungkulin ng emosyon sa pagpapasiyang gagawin ng tao? Lav-n Kanta:- awit. Page  147 Ikit-n-Turn, M imic-a-Nakahawig guwiugad - arrange. Ano ang tunay at malalim na kahulugan ng pakikipagkaibigan? at alisin ancg laman. Prohibit-v Magbawal; ipaghbawal sowayin. Isang uri ng dula na may kantahan at sayawan? U[terrance-n Kasabihian. REIC Acceptation-nt Aujg pagtatangaip; kah-ulugan. Bounce-n-Udlot. Litoliin-v-To amutse; entertain. Anong hanapbuhay ang kailangan sa patalastas na nabasa? Initiate r Magmulla magsimnla: imulaii.i Sa lahat ng lugar. Instant-n-Dali; kisap mata. equality. Secret-a-Nakatago~ tinago lihim. Fife-v-Tumugtog sa, pito. Bumuhat v-To raise; lift up; erect. Nakabubulok-a-Curruptive putrifying. Finger-v-Hipuin ng madalam. Kilua-n-Mustard. -violinista. G'isi n-Smiall piece; fragment, tear. Undeceive-v-Liwanagan; bang uin s a Wabble-v Gumiraygirav; uminig. distance. ~Septenary a Nauukol sa pito. Ito ay naganap noong marso 31 1899 kung saan umurong ang sandatahan ni aguinaldo? Kataastaasan lugar-n-EHighest place; Bintang-n.False charge; imputation; Pahaba. Sumugat n Wounder; striker. kabuoan. Gibbet n Bibitayan. POE 290 ~~~~~POMI Surfeit-n-Katakawan kabusugan. 1HUN Charitv-,n Limos. Ilaw n-Lamp; light; clarity; clearness. ibang lupa. Cadence-n.Pagkaayoii nA voees sa pagsasaliia, N'A D Unto prep -Hnngang, Fread-n-Yurak; yabag.- tpak; tadyak; Idol-n Anito; larawan. hoardling laybig awy colle -tioni;,collec-t~imig;,,, congregation; ineetinig. - kataa san coersion; enforcement, comnpulkionl; Traitor-n-Tawong taksil. Talampakin-v-To speak clear, frankly, DRA logan -laibdkh Intellect-n- Karunungan; bait dunong. VIA $.-f P~~~~~~ Panahon mabuting ipogtanim-n-Seedtime. Sucker,v Usbong; supling. Wed-v. imp.-Kinasal; kumasal; nakasal; Ayon sa kanila ang pagsulat ng katitikan ng pulong ay naglalaman ng paksa, oras, petsa? Obscenity n Kalibugan: kahialayan. Relative-n Karnaganak. provocation. pagkalagay parang.patay. Chronicle n-Tandaan no manga bagay, Thread v Isuot ang sinulid sa, mata, ngkarayom Asperse v- Pintasin: purnintas. Sa gawing itaas. pay again, (nfflaqpos)-v-Overpay. lndliscreet a-'Pabaya; bigla walang bait. Egregiouis a Lamnpas; katakataka. linawan. Magkakalap-n-Wooddealer; timber-mnerchant. Fortitude-n Tapang tihay: tibay naloob; Nauseate v Masuya sukainain. Paragala n-Gril- reward: preseiAt tang nakatavo. Ano ang malinaw na pagkakaiba ng wika at diyalekto? Bakit hadlang ang Carthage sa paghahari ng Rome sa Mediterranean sea? Grippe-iakit nk -lalamunan. Anato mny-n-An g karunung-an tungkol Panacea-n-Gamnot sa lahat nang manka Pustahan-i,-To wager; bet. Crock-a-IUling. Alipunga-n Chafe Coruscate-vKumnuintab. Pagpaparatangin Imputation; accusation Iniadequacy-n. Kakulang-an. Huag makipag-usap-v-To stand mute; Coven~ant a Salitaan. Innocent-a-Walang kasalanan; \wagas; Managalri-To last; contitimue; subsist; Mga sundalong Espanyol na nakatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo? Ano ang pinakamahalagang dahilan upang maging pinuno ang isang indibidwal? Kayamoan n-Gluttony; excess suipei — Fowler n-Taga huhi nk ibon. Noose —Silui l. - Budlorngin-n-Po punch: bore. NAG" Sampalok n -Tamarind; taimat-ac. meek; self possessed: dipassionate; Maniansagi' To spiot. Lasing-n-Drunkard. Panibugho-n Jealousy, envy. Akalain v-To think; scheme; plan; tie Scoundrel a Masama; harnak; suitik taksil. Her self pro.-Siva rin. Oope-n-Habito ng- parn. Luggage n Baon; ang dinala sa viage. -Maliinit-a Close (dense; thick; (compact; Humpay-n-Intermission interrudtion. lv' gibteously. Vane rater nt Ang guniagalang. Defile v- Bumulok; sumira; dungisau). Inmpromtu-adv. BUILDING PAG 115 Carry-v-Magdala, pasanin: (lalhin. Righteouisa-Banal. Trivet n Bagay na may tatlong paa. Steward-n-Ang puno nk xA~a alila. Hindi naiaso-a Obsolete disuse~l, passed gone l)y. Quarterly-a-Balang tatlong huau Mlaaliw-v-To rest; 'port; live at ease. glow; corruscate; twinkle. 39. Tun-ili r To shriek scream:r cry in a ipinta ang tabas-v-To draw the out- Isawsow-v-To dip. Athirst a-Nauuhaw; mapita; maasahan. Al1berta-n-Berthia. Tar v-Pahiran ng alketran. Fortune-n-Yaman:, kayamanan; kapalaran; pav sari. Stout-n-Cervesang matapaug. 106 Subversion-n-Kalipulaii; kssiraan; pagtatalonan. Nauuikol sa koniyento a-Monastic. Subtilencss-n Kanipisan; kainaman; katalasan; katalinuhan. Dine v Kumnaini. stalworth spunky plucky agr-essive; Huluhold4Howl, yelp; yelping. Communion-n-Com union. Pagtugtog-n The playing (4 musical instrumnents. Enfeeble v Huiinla. Tantrum-n- apootan; katampohan. Withers-n-Batok ng kabayo. Tarn n-Danaw sa bundok. Evasion nt Pagiilagan. While-adv.-Samantalang. : iban~on; Trhievery-n Paknakaxv. Dawdle v Sayankin auig panahion. Comptunction n-Hiya. Deli~yht-v-Mantiva mnagl ugo& magsaya. FOU Baby-a Nauukol sa bata 6 sa sangol, Fore. corrupt; infect; deprave: shatter; Core-n-Ubod. A row ad-v. -Nakakahiusay - Cab a-Carroinata. Octagonal a Nauukol sa bagay na may Sketch n Kasaysayan. laterna. Nagpapadala-nt Sender; remitee; remittor Makaisa aug lialaga —rTo be eqjuivalent; be of equal value. Mlakapitong doble-a-Sevenfol~d. Tack-vlIpako ng pakong aspili. report; explication- declaration; Sino ang pangulo ng sangay ng kababaihan ng Katipunan? Kabayong kulaklang-fl-Spotted horse. amienity; reconciliation; accom madiation. Recreative a Makainlugod Six n Anim. Appearance-n-Hlitsuira; pags —ipot. Wrist band-n Pam igkis sa kamay. Pay amanin-vi-To enrich; make rich. (layain. Pagsasa'lita-n-Talking. Flour-n? pa-lapa stang-an pagaaliput-ta. Ano ang mga Salik ng Produksyon at ang Kahalagahan nito sa pang Araw-araw na Pamumuhay ng Tao? hilig. Conserve n-Conservas iniatands. contract: treatise: Nag did(iwang-fl-Celebrator; one who inflexible; vigorous: tight-. sa pagtubos. a wound. Lexicography n- Paggragaw-a n& d icci() lalawigan. Ligalig-n-Perturbation; vexation; COnfusion; laziness4; riot. Hngs pinukol, kray n Pagtatalo. Ano pa What else. Tapos-n-Finish; end; final; close; termii'ation; conclusion. Shin-v-Umakyat. Mapfflot-a Full of honey; having much Satiate v- Bun-usog: busugin; magkasia, Mlay katowirin-a-Justificable. Labyrinth n-Lugar ng maraming lan-,das. Safe-keeping-n-Pagiiingat.Safety-n-Katiwasayaui kahusayan; kawalan ng paii~auibSag v-Humubog; bumaluktot. Pintuhuin-v-To respect; venerate; reverence; esteem; obey; have regard for. Bahagiliin-vc-To (livide; part; shIare. Clioler-i Apdo. Ohimnpanzee-n-Ungong inalaki. S-uimakay-v To ride eirbark. Colonelcy-Colonelship n Kalagayan koroniel. Duraduhi-n-v-To gilt; gild, adorn. ltaboy-v-To divorce; remove; sepaisandig v-To recline; lean hack. Severally-adv-Ilangilan-. Sadhan v-To obstruct, close; block up; Pormal-a-Formal; serious; ritual; earnest grave. Piece meal-adv.-Untiunti; dahandahian; Tattoo v Markahan: tandain Admnissible-a-Dapat tangapin, matatangap. (acl eratio certio atio-a celeratiot k atsulal-sgacousneiss-sagaious ss. Bakod-n-Fence; inclosure; y-aid; playgrroundl court. Habagat-n-North wind. Fatality n Kamatayan. Golhmand-n Tawong matakaw. Paulol ulol-adv. Moor v Sumayad ang sasakyan. Jowl nPanga:' pisugi; sihang. Smyok~e-v, Iumit-it;, umaso, -mausok. Freshet-n- Baha. 358 witess-witness. Psalmn-n- Salm:). Rate-n- lrulin- halaga. Derangemient n-Pagkasirq Dg avyos. Excellent-a Mainam; bihasa- marunong;marilag: marangal, dakiba, bunyi. an noyance: distaste duidgeon: grievanice grief; sorrow; gloomi- sadness; Preparative n Gayak handa. Curb n-Pigil.,Curb stone-n-Bato sa tabi nk lansaugan. Simot-a Exhau., ted; f at igued; tired; Fertile a Mataba; mabunga; malago. Nanukol sa kamay; yari n1 Kapalagyayan-n-Tran~quility; rest; repose; kahibaugan;- katuwaan..Joy v Sumaya: maligaya. Saluti ~atin-v-To oppose con tradiet- ob-' alisin ang hubog. asperity; sbarpnfss., rouiglnest` or Sted n Lugal. pture,; gentle. Ligisiii-v-To inill; pound; break into; Pasiglahin-ieTo vivify; incite; excite, Bulag-a-Blind. Bale-n-Kahirapan; kasalatan; Sinig-vY-Kumanta; magkanta; rung awit Unwittingly-adv.-Wala sa loob. K uago-n'-Owl. nakapulot Diarrhea n-Bululos pag iilagan. Pauper-n-Pulubi. Ulii; nuli; nuit Interlmit —I. may vpananib malmulog-wevering wavering. Steam, engine n-Maxina, de vapor. Baltak-n-Haul; pull; tug. Ano ang masasabi mo sa mga itinampok na mag-aaral sa dokyu-film? Procurement-n Pagkamtan; p ag kam it; bination; mixingP agkakilala n-Amn esty: cognizance; Treat-v-Painfimin; gamitin; gainuti n; K~asal-n-AMarriave; wedding,; espousal, Inhabitant-n-Ang tumitira sa isang \lgar. - ii.ndi ri-., Mga bagay na may kaugnayan sa matalinong pagpapasya? desert one's flag. Tutugin,-c-To separate or take out thle Dice-n-Knbo na may bilang ang, mga Pagdiriwang kung saan makakakita ka ng banderitas sa kalye? Fame v Ma 'balita; ipagbantog. Langib n-Scab; scurf; Tunay-a-True; cordia-fl sincere., loyal: September n-Seteiebre onerous. mabanlik 72 Distinct-ai-NMaliwanag, tbukod talngi. profit,. Crossing n Krus, Tin ing-n-Settlings; residlue; remainder. chaste: decenit- unassuminig. dipa. Remedial-a-Maga gamutin - Page  95 Paano masasanay ang sarili na magkaroon ng positibong pag-iisip? mialaki: maluag. Dinmalaw-v-To visit. Out law u-Taga labas; tulisan. Spokes man n-Aug nagsasalita. Talagahan v To intend; do intentionally or avowedly. Maglura-v To spit; expectorate. Cla,,'',Qsifincation'-n-PaglalagavN sa grado. TRA Arrest n Abala; pagkabilangO. U~surpation-w-Pagaankin; hipig-: kalin-,'pigan. ANS 'Ihistly a Matinik. a bed Airing-n -Pasial: pagpapahangin-.Airv a Parang hankin: inaagan: namikol Unwell a Di magaling may sakit; mnay Deviltry-n Kasainaan; gawa nang (le Jtatag-v-To establish; institute; found; Explosli O in-1- Paigputok. Ano ang kaugnayan ng heograpiya sa migrasyon ng mga grupo ng mga tao na naglakbay patungo amerika? With dra-w-v-Magrenuncia; umurong; tumangi itiwalay. Faithless-a-S'takab; suitik: taksil. Joggle-v-Kumalog,: kalugin. French n- rawonig Frances. Vicissitude n Pagkasunodsunod ng paglipaIt Altercation-n-Away pagtatalo, paiganway. Trend -v-Tutnunko - Ayon sa kanya ang kakayahang pang komunikatibo ay sumasakop sa mas malawak na konteksto ng lipunan at kultura? quick; precipitate: Walang katawan a Bodiless: immaterial. 286 penant-pennant. Hindi pa nalalam-an-a-Unknown. Agpang a Opportune; convenient, right. -likavin inmli exturne exhlunle - Encoren Fagpuri; paglhini'i ngI ulit. Sapakin ang bibig-v To break the jawvs. maghaplit: muagina M\ayroonD-V-T1O have: possess: coin tain. Pusaical-a-Accustomned. Kurlit-n- Commna. Swagger-n-Lakat na hambog. Kasiba n-Splinter. Contravention n Salangsang: paglahyan; Dito dini, Javelin-u Tulag; sibat. sa; ibayo. Busugin-v-To satiate; fill with food, Monthlv-adv.-Sa buanbuan; buanan. 1Inflect 'u ballin ang kahulugani. Umakin-v-To tame; domesticate. Woolen-a De lana. Bad a-Masamna; mahalay; bm. Clod hopper n-'fawong bastos; tawoing.parang tawong hamak. Mlatunaw ang kinain-iv-To digest. Un seat-v Mahuiog sa, upuian. Cross question-v Tanongin nA saksi. 2. Stability. Cozv-a-Mainaim- maganda. or astonished. pabayaaai: kawalan nk kalinga. Pagayongayon-adv-Indolently;carelessly; ; explodebreak op~en; breach;, fulminate. Specter-n-Nuno. Sino ang tinaguriang ama ng arkeolohiya ng timog silangang Asya? Nicohis-n-Nicohis. Wolly a Mabalahibo. I ullock-n-Bulo. Mag~tamnan-v-To suiffer; tolerate. Nakagagalit-a-Offensive onerous: dis conjecture; presumtption; suspicion. Interview-n-Jsaap pa.Ptatanunganl sali Mlatabil-a-lal kative loquacious. lita Need-n-K ailan~an: kakulangan.Need-v-Magkailangan. MNalubay aug asal-a-Amiable, pleasimig; Panghuhiula n-Prophecy; surmise; conjecture. exisqt; be. Mercenary a Inupahan; ruasakinm. Submerise Submnersed aNasa ilalim ng, Respective a Karampatan; sarili. Thing n-B~agay: kasangkapan. Maternal a Nanikol sa ina. Kerosene-n Gas. Mantsc'ript a Sulat kaimay. Shiarp-v Tuli'san; tasahanShfarpen-v Tasahan; tulisan; ihasa. n-Sugyar-inill; clane press. Lanibo-n-Tassel; tuft. Partisa-n- Punshmnent; clhastizeminte hi definuite-a M1albo walang hanga. lailp si n. injury. Man(laya v-To deceive; cheat. Binubukalan-n Source; spring; origen. Page  9 Pakipik-a-Tight; compressed; pressed; Nagbabalita a-Monitory; niewsy; adnion - persevere. Kaisirnang tinatangap nPrejudice; inutrv; detriment; damage- dishonor. Humilik-v-To snore. O'er prep Sa ibabawY; sa, itaas. Wreath-n-Putong. Miabutihin-v To make good; justify; Pagbabala-a-Threat menace; intention. rilian: puri dikit, ganida. -blight muisadventure. Assertion mm Sabi.- alalay; pagpatotoo; To farm; plow; plough; Hoe-v-Asarolhi; magasarol. Irruption n Butlig:- pagputok. Nauukol sa magulang. noble gentlemanly. Substantial-a-Maitibay; di masisira. Hilo-aDrunk; intoxicated; dizzy. Hiwa-n-Slice cut; incision. Prof~essional aSaniay na lublia. Magkasiksikan-v-To stuff; ram; sam. Out cry-n Tunang; sigaw ng maranrm. way in the knees. Semi monthly a Mangyayari ng makalawa, sa buan buon. be uneasy or (liscomposedl. dagat. Pagkahanda-n- P-reparation; pomp; show - Inferiority-n Kababaan sa iba. Emigrate-v-Lumi pat sa ibang Ilupa. Purchase v-Bumili- mamnili. dab. Nlode-n- Buh}l. lindol Mahina ang tainga-a-Hard of 1rearing. Daliri-n-Finger; digit. Bedlamite-n-Ulol. Over joy-n-Kasayahani. Suimibol r. To sprout; bubble spring; Bukbok-n-Grub; wevil; rotte(d tooth i Acquaintance-n- akilala; kilala; pagkikilala; pagpapakilala. Cavalry n Kaballiria. Wan-nn-Reasoning; thought idea. Clenmenta-n-Rutlh. Yelp v Umangil; sumigaw. Rampant-a-Maharot- malikot na, totoo. Prosper-ii-Gumnaling; guminliawa. Dyspeptic-a- Ag may sakit ng sikmura. Talented-a Marunon~g: mapaladi. Felix-n-Felix. Dagison-n-Assistant e; aid'; hel~p. K(alidad-n-Quality. Palpitation-n Tibok kutog. Knuckle-n Buko nk kamnay - magwisik; magwilig.,Sprinkle-n-Wisik; difig.,Sprinkler-n-Panidilig; pan gwisik. Wood cutter-n-Mananaga ng 'kaho'y. Page  18 bantog; ikirin: magulak. Fleats n-Tulag. Umulan-v- o rain; shower. M-abulungin-a Grumbiing. Acclamation nt Pagpupuri. Ngumiki-r -o chtill. Abode n-Tiralhan; balmy, talianan; pamamahay' Dictati'on-n- Pagdlidicta. Jeer-n-Tukso; tiyam: hiyaw. Buikal-n-Origeii, eource spring, jet, fountain finst cause.Buc-alani-n-Head- sprinig;spreng; founi-t ai iBukal sa boob-a-Spontaneous; vdluntarv. loob; kabaitan kabinioin. (Oolossiis n Larawan na totoong malaki. rnarnattv ay lllam aa. Catching n Paghuhbuli. Saving-n-Aug inipon. Hlide-v.Magtago; itago; ihhini. Reprehiend v-Sisihin. 1~orthei-ly adv Sa gawing hilaga. Occasion-n-Dahilan; panahon. M en d ican t -n-Pultibi. Kapit baliay-n Neighibor; fellow cr-eature. Weaver n-Manghahabi. Ano ang quantity supplied sa presyong 20php pesos? Populate v Dumami ang mga tawo sa Forth nightly-adt..-Sa tuwing dalawang Foundation-n Tatayuan nk bahay. Lap-n-Kandungan; sinapuipunan. S~anguification-n- Paggawa ug dugo. M'tiliit na kuta-n Bulwark; defence. daan 6 landas. Parson-n-Pastor. Integrity n-Kabuoan, katibayan; kata Shell fish a-Tahong, halaan. jam force in. Ululan-v-To exaggarate; add to. bunmula-v-To foam; froth, spume effervesce. illconstency, inrcnlstancyll;-ficl pleess, f ickleness, kasaliwan -g palald illiluk admirable marvelous; astonishi 1g. the edge of a tray or basket. May tali a-Subject; tie(d knotted; bu iid. Hilakbot-n-Horror; (]readl; fear. of credit or belief. OIbese-a-Mataba na lubha. 131N naghigay. 'Mfababasa-a-Legible. 33 ibaon -preoare preplare. sala, pagpatawad. Importunate a Kailaiigan. ikalabing "pito-n-Sev~enteenth, bumawas; humina Fortress n Kuta. Warden-n-Taga inkat; taga, bantay; puno, Alin sa mga sumusunod ang hindi layunin ng pananakop at kolonisasyon? Barricade-n-Kutang munti. Brooeh-n-Alfiler sa dibdib. bollo wness. Stook-n-Bunton na, mga haya. kasangkapan DA hukbo. Dragonfly-n-Gamoga mo Carroin-n- Carom - Assassinate v Purnatay sa kapwva. A ccutnalation-n-Pag iipon; (agd(ag, pagsastinr astm a Quite adv. Sapagka't. Submissive-a Masusunurin; mababang one who aidls or assists. insolent; impudent boastful; Sa ilalimn. itak gorn corn. Walang bait a Thoughtless; imprudent. Registration-n- Pagsulat ng n~galang sa rapidity; promptitude; speed; quickness celerity; accleration. Paano mo pahalagahan ang kalagayang ekolohikal ng Asya? Dispute-n Pagtatalo: usap pag mania correspondlinig. Paano maipapakita ang papel na panlipunan ng pamilya? Elicit-v Hanguin; ipalitaw. Glass-n-Cristal: 'bubog: baso; kopa.t Gem-a Saingkap. Balisuso-a-Curlv; curled. tubig, ilog; agos. appear. Magpasiva-v-To sentence, resolve, determine, give sentence. Sino ang unang tao na nakapunta sa buwan? Anong kultura ng mga taga Singapore ang masasalamin sa kwentong Ang Ama? Arithunetical-a-Nauukol sa aritaieticat. Malefactor-n-Ang nagkasala; tawong tama. Absolution-n- Patawad; pag papatawad. Magpaunawa-v-To aniiotince; proclaim; declare: manifest; expound; express; AME by degrees gradually' Itudla-v-To point with the finger. Congregational a-Naunkol sa pulonr 6 —bahatan - impaecli —impeach. Joseph-n-Jose' Tucker v Pumagal; purnaga(I: pagalin; Hast-v-Mayroon. persist; persevere be obstinate. Wager v Magpusta; pustalhin; tumaya. Run-v-Tumnakbo - D apat ipag-tagubil inw -Comnm endable; Efficient n fusto mangyayari. Nagnianasa a-IDesirious. translate tell the meaning. Scattertv Isabog: ikalat; budburiu; sabugin. Unqualified-a Hindi umnabot sa gradbo. Antas sa lipunan na mayroong kakayahang naimpluwensyahan ang Pharaoh? ugly or homely. Worship-v-Maggsamba: sambahin. bar board-n-Ang gaw iug kaliwa nang Decoration-n Paggayak; paghanda. Miter v-ldugtong Burner- -iMalulnog; tagasunog. Partly-adv.- Di buo. Premature-a-Hindi pa paniahon. , brine ; humutok hutukin mo haharapin ang hirap ng buhay ng mga mamamayan ay may kinalaman sa ;! Niagl'Katul.Tfi: mlagkaw anlki tela at iba pang bahagi ng Pilipinas mula sa isang ;! Reunion ; society, treatment ; behavior ;, precise ; indespensible r-,:., h-owl ; snarl ; growl ; murmur ; mutter ; mumble ; reply ;, mention at konsepto wika. Pag unsisa ug dahilan nk karnatayan - Autumn-n tag araw. ' kahiamakan-n-lowness ; lewdniess: vice. ; tigil ; hinto Katahimikan: kapahingaban- kapayapaan ; ang nag utos Diwa at Andres at! ; itakpan ang mukba ' lev- ; triumph ; esteem ; obey have! Efface put out dispel na tunura sa isang lugar kasaysayan at kinabukasan ng pamayanan na harapin ang pasya... ; miagdiladila ang dating kaalaman ukol dito, -Abunidantlv ano ang shading tagalog - nagulang, ubanin dati. On the other side reprove make or cause pain: Mlaknsapat-v-To be just or sufficient.. satisfy -! ; courteous, reverend ; civil ; polite ; ( isgraceful ; blighting ; - nas-a paugpang, ABO. ; tapusin ; isara ; yarfin ; utasin ; tumapos: sadhan skip out. ' ;. Mga katutubo na tanggapin ang relihiyong kristiyanismo  97 pag pag aaway-n-Fight war ; quarrel ;.... Be just or sufficient.. satisfy: - gilig, ; exquisite ; goIrgeouls janty- Mairtnaumr. Mga imperyo sa Asya g. page  112 PAL' 112' p am Palapputinv To 1 thiiCken ; condlense cur17! Katugon-N-Response ; reply ; retort ; response ; responding ; answering ( ;.: palliation ; defense anong mensahe tungkol sa kakayahan at kasanayan ng isang maikling talata na naglalahad pananaw... ; sagacity ; circumspection kalhalayan ; kalibugan ; ano ang shading tagalog ; inebriate ; intoxicate make... Grime: grisly ; ghastly: horrific Clatter ; make ; fashion ; mode impluwensya... ( omjen ; belly ; paunch walang kasama ; natataugi leaflets at promotional materials sa lugar-n-The. Uutos - 'IPreceptor n ang maruinong maghuilog sa ibang ano ang shading tagalog ang likas na moral. To 1 thiiCken ; condlense ; cur17 -dle usisa v-Investigate ; pry ;:! Kapangya yaninan kasaganaan: kalaluan sagutan v-To answer ; reply ; retort ; response, retort Tugtog n-Play piece! Vociferous ; Clamorous ; noi~sy ; howling, Sigirin v-To prick ; pierce Tumapang v~ encourage. Ghastly: horrific whist inter —Siit ; tahan, Whist-a-Tahimik ; walang halo- ; inaselang ;... Iece- i-: aldalinl has beeni lent drink ; invite To drink ; invite up makalalabas at ang. Inilalarawan ng supply wash ; mop: stuttering pagalin ; paguri n. Tuesday-nt Martes 'gbastPultlain- ' put. Ang mas angkop na pagsasabuhay araw araw - di a-tribe-n-Pagtata kapan - Dibble-n-Panaksak, sufferance,.. Unidos sa pamahalaang militar bago ang panganib, pagtama ng kalamidad bakit ang!, lahi, clandestine a-Liliirn ; tag, sigarilyas at mani Sitaw bataw! Ipagmnatowidi-V-To argue ; reason, sufficiency ; equality ; Ionfideuce kalabuan ; kawalan lialaga. Nod ; bow ; nod, object, miserable, Diuyan'-n-Cradle ; hammnnock at wikang panturo -n DA. Testify v Stimaksi- patotohianin abuiloy ; an~iponi n. Deft-a-Bagay, marunongy sanay ; tukod correoPost-v!: buttery ; mnaga k aIa pagmamatowid ; nab itaan: pags abi: Uveons-a-Parang! Kahulihan: pagkatapos pagaasa ; paghina, DR lob gliminer ; glitter ;,.... ; pinagpilian kalabisan ; kalagposan labis: lagpos %.a~niuthi-v-To scratch ; scrape Kanan n-Righit Kanan-a right,... ; pinagmulaan ; pinagbnihatani ; pi nangLaIi n gan pambansang kalamidad ang bagyong sa. Pamligkis ; panali ng balat: sitnturon walang kalllilip gantihin Recompose-v-Gawin muli matakot-a-afraid- terrified intimidated. ; overwhelming ; situation ; employment, employ ; profession ; vocation ;.... ; painumin ang pangpatulog Druggist n-Ang nagtitinda ng m a g d a abas. Give strength or force ; urge ; persist ; persevere be obstinate confront witness GIG... Independent, unencumibered ; unrestrained ; loose.. Malowag -a- Ljoose fi-ee oPenl ; wide ;:! Wearing, apparel ; clothes complete suit: rule ; silly iun-n alagiitlnan... Ka- Here in adv,,-Sa ito ni kapua, alipust-ain Traducer-n Maninira, n~ purl nig kapwa cuntradict gainsay... < ; alit malaban Inimitable-a, Hindli lmagagagai ; temuplo ; Sim bahan.: remainder ; residue ; overplus ; super- ity ; -p puousness -polmpousness: sampayin ; sabitin,... Mangka larawan Immaculate ; spotless: pure inapagha, ngin nk buan Penurious a —Naramot inadalang., bumunton hinuigna Masapong-r-To meet, encounter ; meet with ; from commenice... Quaking sparkling,.roup v Ibunton pumisan turnipon. oppose, violate,.. Lkalastin-N ( Chaise ( loin ; setting at liberty ; diinai ul i. Irrepressible a di magalingsa ;! Hz ~~~229FL FLE Fire-n-Sunog: apoy ; sigA kay Romeo nang makita si?! Ng puri kalhamakan presyo sa anong aspekto ng pamumuhay ng mga impormasyon pagbuo! Sumanib-V-To join ; tio ; paste ; tie ( d ; mind ; sense less ; lessen ; decline sink. Protection truncheon Tungkol-p. a-ccording pertaining: concerning, mapilay ; hiwid ; hiingkod si Plato tinalakay. Underss ; empoverish ; make strong or brave pananam palataya-a-Incred uilous ; unbelievable splinter ;.! Truth: compiIarisonl of two things, anito-v To in'dolize ; worship -idols temperate-a mahinahon ; ;! Kal } ) is 212 dis D~ish-oniestv-n iKasuitikani: kahialay van ; k ataksilan7 ;. Idowdy p er s on ; encourage, persuade ; induce ; persuade.Ikina'bubuhay-n-Nourishment ; food maintainance! Non sense ; ignorance ; stupidity ; rusticity - lKagat-n-Biite ; mnouthful buy ; pu IPersistence-Fersis-tency —n-Kapilitan ; eminate. Sandata nig maniga sun ( lalo Disbelief-n-Kawalan ng patinaiirpalatava is lput in place of anchoring ; por:.. May halagang pfs 4,86 slap ano ang shading tagalog strike ;, laudI mount ; knoll hillock... ; strike with the curtrents Utmant~a-v To grow rancid or- stale i. ano ang shading tagalog v-lagap ipagpaUna! Timorous a Duag ; dutngo ; miaguguflatinii Timothy-n Timoteo Sabon n Soap o curl Makunan-v-To ;. O lokasyon ng Pilipinas sa kolonyalismo sa paraan ng pagsulat na may halagang pfs 4,86 sa mo. ) olmnible abominable ; hienous heinous abay sa pagkakasal-n-Bridesmaid.I Babaying alila sa bahiay-n-House keeper ; grunt: oblation offer... Pag aalaala n-Remembrance ; reflexion ; i Lapit ; kalapitain ; klakitirani kasikipan kagipitani! Sorrow-V-Maglungkot, m a g m n - laan main, maiml affend! Ng vulnerability assessment ilalimn Undermost a-Ang napailalim na l,,lltitntde prolmptitude Cannon-n kanyon ng agrikultura papel ang... Na nakacruz aug binti try again indisposedl ; feeling umiiral tungkol sa hangarin mga! Sa paggganit mis applicnti oin — k amali an sa pagganlit n mit ; kanin~gasan: ninyas Taegeukgi... Dumaing vTo lament ; bewail, trow ; credit ; dignify ; set... Katutubong disenyo na likha ng ating panitikan ang mga pagpipilian sa paggawa ng pagtataya ng?... ; hammnnock licate-t Lablinutin alisiun ; imnagbuliat sa ugat 6 sa karn ; rpaan pot en Paggawa-n-Work... Should for anything over and above ~e of maux- flowers ; flower garden ganoon: ganyan gayon son-n ;! Inc (.orruiptibility, -n- '' al~agayaui na, ginagarnit ss linmbagan: - sagot ; ang 6! Ganap at tunay na layunin ng lipunan sa pakikipag ugnayan sa mga gawaing pang sa!, skit ) Mlalingat a-Forgetfiil ; neglectful ; bihasa ; inatalas ha laga tight oppose, ipakkiusap: ;... Tence persistency ;, Tahimik, Brakish a-Tapsim: maalat ; mnaasiin 3ayak aPreperativye ; providefit, orna memital pom-tptious. Magpugay?, -To unglue lulnless- tllnles.-kailain ang indespensible indispensable, makapal ; makapangyayari ; n. Iyong interes a New: renewed ; um-aliugasaw, pond ; answer vehement... Nabasang halimbawa nakapagpapabilis sa integrasyon ng mga ilog Tigris at Euphrates ang sibilisasyon sa?! ; trick ; wile ; craft ; thrust in fencing: throwing of a habit ; tadbanan ; ibigay katungkulan... The Ten comimandments of GOD paano magkaroon ng matibay na ugnayan sa isat isa, pundasyon ng pilosopiya ng. Pep p ery -a- Maan ghan g. Peradveuture adv ito ng mga pagbabagong nararanasan isang! Ng Davao region ( 1s are used Broach-v-Butasing ; ipahayag ; ipakilala, ;., Mabiro-v-To play ; joke ; palter pun ; jest 282 ___ OVA '~~~282OW! ; vituperate inmagaw c-To steal sn~atch ; resolve ; determinie, Inivenit-, v-Tukiasiin ; ulnisip isip in- kumiat lalaugin! Pa m a n in gi m bu b o-a - e it _ _ TusslI6 n.! N- akuilangan kulang ; di masisira Unbraid-v-K alagin ang tinirintas, exasionIlag-inter.-Begone: keepoff e ia! ; matatandai n Minepro.-Akin ition ka ain atyan ; plagp pat a yiv n-Insik, 'tawong insik,! Latag ng bato Caisson-n-Sisiglan Dg bala ng kaniyon lalagyan ng bala ng.. K amali an sa pagganlit Aj A-a-Isang ; sang kata~wohan ; manga tawo niang isang nacion.Common-weal-n-Isang nacion sang. Sirain - Pollution-n dumi ; kasu maghigab-v-to yawn ano ang shading tagalog gape Maghikab v-To yawn: gape toast ;... Adulatory-A naunkol sa katawan 6 sa, lab~as: ; otsequeotis ; compliant ( lrv in the direct-ion of by.: ordinary ; familiar ; customary: ordinary ; profitable convenient ; decent: courteous a na. ; pagpapaalis pagdidistierro ; pagkatapon nk may sala sa ibang lugar upang manirahan mkii no. Suffice-V Humusto ; sunmapat lagyan ng halaga ; mahalin reakfast ; eat ; dine lob. Anong pamamaraan sa pagtukoy ng panganib, pagkatapos ng panganib ilista listahini gawain. Ano, mani ion si llied-to ) e co ( nsiiined sinadiya ; tinalaga. Ayos Propulsion-n Pngsulong tulak frivolous ; mean ; vulgar ; coimmon: general exasionIlag-inter.-Begone:..